Çarşı Yeri 6 (altı) Adet Dükkan Kiralama İhalesi

İHALE İLANI

 

ALANYA ALADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mülkiyetinde olan, Üniversitemiz Kestel yerleşkesi Çarşı Alanı içerisinde bulunan toplam 6 adet dükkân yerinin işletilmek üzere kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

 

 1. İDAREYE AİT BİLGİLER;

Adresi                                    : Kestel Mah. Üniversite Cad. No: 80 Alanya / ANTALYA

Telefonu ve Dahili                : 0242 510 60 60 - 1486

Elektronik Posta Adresi      : imid@alanya.edu.tr

 

 1. İHALEYE AİT BİLGİLER;

İşin Niteliği                            : Kiralama

İşin Yapılacağı Yer               : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

                                                Kestel Mahallesi

İşe Başlama Tarihi               : Yer Teslimi Tarihi

İşin Süresi                             : 2 Yıl

İhalenin Yapılacağı Yer       : Rektörlük Binası Toplantı Salonu

İhale Tarih:                            : 24.02.2020

İhale Usulü                            : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

 1. Aşağıda niteliği, alanı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale günü ve saati belirtilen iş; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre 2 (İki) yıl süreyle Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

 1. İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Üniversitemiz Rektörlük binası toplantı salonunda yapılacaktır.

 

 1. İhale dokümanları, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri işin adını belirterek Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Alanya Şubesi nezdindeki TR53 0001 2009 5710 0016 0001 34 İBAN nolu hesabına 300,00 TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

 

 1. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4. Kat 413 No’lu odada bulunan İhale Birimine teslim edeceklerdir.

 

 1. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

 1. Kanuni ikametgah sahibi olmak (İstekli gerçek kişi ise, Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet uygulaması üzerinden alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgilerini gösterir belge; tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge),

 

 1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazısı,

 

 1. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İhaleye katılan istekli tüzel kişi ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.),

 

 1. Adli Sicil kaydı Belgesi (İstekli gerçek kişi ise, Savcılıktan veya E-Devlet uygulaması üzerinden alınmış belge; İstekli tüzel kişi ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

 

 1. İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi; tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesi.

 

 1. İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin vekâletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

 

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

 

 1. Geçici teminat yatırıldığına dair belge. (Geçici nakit teminat tutarının Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Halk Bankası Alanya Şubesi nezdindeki TR53 0001 2009 5710 0016 0001 34 İBAN nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu)

 İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %20’si oranında Geçici Teminat yatıracaklardır.

 

 1. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 300,00 TL)

 

 1. İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)

 

 1. İhale tarihi itibari ile Üniversitemize vadesi dolmuş borcu bulunmadığını gösterir Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış belge,

 

 1. Teklif Mektubu

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerden noter onaylı istenenleri notere onaylatıp, diğer belgelerin ise aslını teklif dosyasında sunmak zorundadır. Yukardaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.

 

Sıra No

İşin Adı

Alanı (m2)

Muhammen Bedeli (KDV Hariç)

(1 Yıllık)

Geçici Teminat Tutarı (%20)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Market Yeri Kiralama İşi

105

350.000,00 TL

70.000,00 TL

24.02.2020

10:30

2

Dönerci Yeri Kiralama İşi

52

3

Berber ve Kuaför Yeri Kiralama İşi

52

4

Kurumsal Kahve Yeri Kiralama İşi

200

5

Restoran Yeri Kiralama İşi

200

6

Çay Ocağı, Meyve Suyu, Dondurma Yeri Kiralama İşi

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     İLAN OLUNUR

Eski Site