Yetki ve Sorumluluklar

- Başkanlığımızın bütçesi altında bulunan ödeneklerin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızın bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek.

- Başkanlığımız alanına giren makine-teçhizat ve cihazların yıllık bakım onarım sözleşmeleri, yedek parçaların temin edilmesi,

- Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı birimlere ait her türlü malzemenin giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet,  devir ve sayım işlemlerini gerçekleştirmek,

- Hurdaya ayrılacak Dayanıklı taşınır malların tespitlerini ve kayıttan düşme teklif ve onay tutanağının hazırlanarak kayıtan silme, imha, satış ve devir işlemlerinin yapılması,

- Rektörlük ve bağlı birimlerin temizlik işlerinin yürütülmesi, hizmet araçlarının sevk ve idaresi hizmetlerinin takibi ve kontrolü sağlamak,

- Güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,

- Mali yılsonunda evrakların tasnif edilip dosyalanarak birim arşivine kaldırılması sağlamak,

- Verilecek benzeri görevleri yapmaktır.