326 Kısım Laboratuvar Sarf Malzemesi ve Cihazı Alımı İhalesi

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ VE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ326 Kısım laboratuvar Sarf Malzemesi ve Cihazı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/245751

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü Kestel Mah. Konya Çimento Yolu Cad. No:80 07490 ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2425106060 - 2425106084

c) Elektronik Posta Adresi

:

imid@alanya.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

326 Kısım laboratuvar Sarf Malzemesi ve Cihazı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Malzemeler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi ve ALTSO Meslek Yüksekokulu binalarına idare tarafından gösterilen yere teslim edilecektir. Malzemeler sağlam bir şekilde, tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda (Montaj gerektiren ürünlerde, montajı yapılmış olarak) teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren sözleşmesini imzaladığı Kısımlara ait malzemeleri 60 takvim günü içerisinde (Montaj gerektiren malzemelerde montajı gerçekleştirilmiş olarak) idareye teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Binası Rektörlük 1. Katı , İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Kestel Mah. Konya Çimento Yolu Cad. No:80 Alanya/ANTALYA

b) Tarihi ve saati

:

17.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- 268 - 326. Kısımlar arasındaki kısımlara teklif veren istekliler, teklif verdikleri kısımlara ait ürünlerin katologlarını teklif zarfı içerisinde sunmak zorundadırlar.

2-Tüm İstekliler, teklif verdikleri kısımlara ait teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren belgeyi teklif zarfı içerisinde sunmak zorundadırlar.

3- 110. 111. 112. 113. 166. 200. 201. 202. 203. 204. 218.219. 220. 233. ve 234. kısımlara teklif veren istekliler, ihale saatinden önce idareye teklif ettikleri kısımlara ait malzemelerin numunelerini idarece düzenlenecek tutanak karşılığında İdari Şartnamenin 4.1.a bendinde belirtilen adrese teslim edeceklerdir. Tutanağın bir örneği numuneyi teslim eden istekliye verilecektir.

Numune teslim eden istekliler teslim ettikleri numuneye ait koli-paket yada ambalajın üzerine isteklinin ünvanı, ihale kayıt numarası, birim fiyat teklif cetvelindeki sırası ve numunenin adı yazılı şekilde bir koli içerisinde teslim edeceklerdir.

4-Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ile Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2. Teklif sahibi istekliler hariç numune teslim eden istekliler numunelerini ihale komisyon kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yaptığı takdirde numune sahibi firma yetkilisince teslim alınabilecektir. Söz konusu 30 (Otuz) günlük süre sonrasında yapılacak numune teslim başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ile Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2. Teklif sahibi isteklilere ait numuneler ise, ilgili kısımlara ait sözleşmelerin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) gün içerisinde yazılı olarak talep etmeleri halinde firma yetkililerince teslim alınabilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Binası Rektörlük 4. Katı , İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bürosu Kestel Mah. Konya Çimento Yolu Cad. No:80 Alanya/ANTALYA adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Binası Rektörlük 4. Katı , İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

Elektronik eksiltme öngörülen kısımlar: 268, 269, 271, 272, 279, 283, 284, 285, 288, 290, 291, 294, 296, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 315, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 326

Eski Site