Akaryakıt Alımı İhalesi

AKARYAKIT ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜAkaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/485883

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kestel Mah. Konya Çimento Yolu Cad. ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2425106060 - 2425181199

c) Elektronik Posta Adresi

:

imid@alanya.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kurşunsuz Benzin : 7.000 Litre Motorin (Diğer): 20.000 Litre Motorin : 15.000 LitreAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi hizmetlerinde kullanılan resmi, kiralık, özel güvenlik ve genel temizlik hizmeti alımı ihaleleri kapsamında kullanılan ve akaryakıtı giderleri idaremizce karşılanacağı ihale dokümanında yazılı hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyacı , yüklenici tarafından ücretsiz olarak takılacak "Taşıt Tanıma Sistemi" ile ihtiyaç nispetinde peyderpey alınacaktır. Ayrıca ilçelerde bulunan üniversitemize bağlı yerleşkeler dahil Üniversitemiz çevre bakımı/düzenlemeleri için kullanılan çapa, motorlu tırpan, çim biçme makinesi, jeneratör, iş makineleri ve buna benzer makine/ekipmanın yakıt depolarına ikmal yapılarak teslimat gerçekleşecektir.

c) Teslim tarihi

:

Teslimat 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren 12 ay (01.01.2018 - 31.12.2018) süreyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi hizmetlerinde kullanılan hizmet araçlarının ve ilçe yerleşkeler dahil Üniversitemiz çevre bakımı/düzenlemeleri için kullanılan çapa, motorlu tırpan, çim biçme makinesi, jeneratör, iş makineleri ve buna benzer makine/ekipmanın yakıt depolarına ikmal yapılarak ve yüklenici tarafından ücretsiz olarak takılacak "Taşıt Tanıma Sistemi" ile ihtiyaç nispetinde peyderpey teslimat gerçekleşecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası Rektörlük 4. Katı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi Alanya ANTALYA

b) Tarihi ve saati

:

23.10.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren lisans belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti;

İstekli bir " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan alınmış teklif sahibinin ilgili dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazının aslı veya noter tasdikli sureti.

2-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış Bayi Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti teklif zarflarında sunmak zorundadırlar.

İstekliler, yukarıda istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kestel Mah. Konya Çimento yolu Cad. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Binası Rektörlük 4.Katı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ofisi oda no: 412 adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası Rektörlük 4. Katı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Eski Site